Ανακοινώσεις

Νέα Yποβολή αιτήσεων από 23/8/2021 μέχρι και 3/9/2021

Αυγ 23, 2021 | Ανακοινώσεις

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
ανακοινώνει εκ νέου την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 23/8/2021 μέχρι και 3/9/2021 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά::

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***
 10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες
 11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.
** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υποβάλετε την online αίτηση σας εδώ >>