Αιτήσεις

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ανακοινώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η δε προθεσμία υποβολής της αίτησής σας και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται εντός της Προκήρυξης.
Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναγνώστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε έχουν ως εξής:

 1. Συμπληρωμένη (Έντυπη) Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος [α]
 3. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών
 4. Αποδεικτικό πολύ καλής (όχι άριστης) γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας [β]
 5. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)
 6. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 7. Βιογραφικό Σημείωμα
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές, μία (1) από Μέλος ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 10. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμό σας)

Τα δικαιολογητικά 1 έως και 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).

Τα ειδικά έντυπα Αίτησης   – Συστατικών Επιστολών    λαμβάνονται από τον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (ιστοσελίδα Χρήσιμα Αρχεία), ή χορηγούνται από / στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ( mbatqadm@unipi.gr και 210 4142103 & 210 4142246).

 1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2019
 2. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ανακοινώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης  , η δε προθεσμία υποβολής της αίτησής σας και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται εντός της Προκήρυξης  .

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονική Αίτηση

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει. 

Αξιολόγηση & Επιλογή Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από Καθηγητές του Τμήματος.

Η όλη διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται αρκετά σύντομα, οπότε και ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι για την έκβαση της αίτησής τους.

Εν περιλήψει

Μελετήστε πρώτα τις παρακάτω ιστοσελίδες της Ενότητας Πρόγραμμα, δηλαδή :

Αναγνώστε τις εμπεριεχόμενες ιστοσελίδες της Ενότητας Απόφοιτοι, δηλαδή:

Αναγνώστε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων :

Αναγνώστε τις εμπεριεχόμενες ιστοσελίδες της Ενότητας TQM Εμπειρία, δηλαδή:

Μελετήστε τις υπόλοιπες ιστοσελίδες της Ενότητας Πρόγραμμα, δηλαδή :

Ετοιμάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλετε την αίτησή σας.

Προετοιμαστείτε για την συνέντευξη